ေသာင္းက်န္းသူ Lyrics and vocal by Mun Awngေသာင္းက်န္းသူ Lyrics and vocal by Mun Awng (Oslo-based dissident musician, in exile since 1988 uprisings) (slightly adaptive English Translation – by Zarni)

ေျပး ေျပး ေျပး လြတ္ေအာင္ေျပး အထမ္းသမား မျဖစ္ခင္ ကေလး မယား ဆြဲကာေျပး အေၾကာင္းသိခဲ့ရင္ ထိုုးစစ္မေရာက္ခင္ အဘိုုး အဘြားလဲ မက်န္ ေဘးက လြတ္ေအာင္ေျပး

Run! Run! Run ! – Run to safety Grab your loved ones like wife and child as you flee the (Myanmar Army) forcing to labour Before their “4-Cuts” offensive comes Run! Run ! Run I - even the grannies and the elderly have to run - for their lives.

(Chorus) အိုု……ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေရ ေပ်ာက္ဆံုုးေန႔ရက္ရွည္ ဘုုရားရွင္ထံမွာ ဆုုပန္ေခြ်ကာ အားခြန္ယူေန

(Chorus) Oh – where art thou Peace? Long and lost days make us pray Praying for greater strength

သိမ္း… သိမ္း….သိမ္း…. လွည့္ပါတ္သိမ္း အဘတိုု႔ၿပီးရင္ တပ္တလွည့္ သိမ္းမယ္ေဟ့ ဘိုုး ဘြား ေခြ်းေျမ တိုု႔မိဘအေမြ တရားမဲ့လုုယူ ဆိုုင္းဘုုတ္ စိုုက္ လိုု႔သိမ္း

Grab, Grab, Grab – Myanmar Army is grabbing anything in sight After the (Burmese generals’) lion’s turn the institutional land grab is about to come. Land, land, land – our land the ancestors had left Myanmar Army is putting its official Stamp of Theft Justice in Myanmar is nowhere, and the generals’ compassion is scare.

(Chorus) အိုု…ေသြးခ်င္းတိုု႔ေရ သာေမာလွ ဒိုု႔ေျမ အားခြန္ညီညာ စုုကာ ကြယ္ကာ တြန္းလွန္မယ္ေလ

(Chorus) Oh, ye birth-fellow common-men and women Our natural land is beautiful and it ought to be peaceful. Let us unite out of our common (oppressed) plight. Let us fight for our collective rights.

ေျပး ေျပး ေျပး မိန္းမပ်ိဳေလး စစ္တပ္မေရာက္ခင္ ေ၀းေ၀းလြတ္ေအာင္ေျပး မုုန္းတီးမႈနဲ႔ ရက္စက္ယုုတ္မာ အမ်ိဳးျဖဳတ္ဖိုု႔ရာ ၾကိဳးစားၾကတာေဟး

Run! Run! Run! Young little woman, Run! Run before the Tatmadaw (Myanmar’s feudal army) finds you, Run! Dishing out cruel deeds of rape and pillage They are hell-bent on cleansing our ancestral land of its peoples

(Chorus) အိုု……ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေရ ေပ်ာက္ဆံုုးေန႔ရက္ရွည္ ဘုုရားရွင္ထံမွာ ဆုုပန္ေခြ်ကာ အားခြန္ယူေန

(Chorus) Oh ye Peace, where art thou Long and lost Days make us pray Praying for greater strength

(အိုု…ေသြးခ်င္းတိုု႔ေရ သာေမာလွ ဒိုု႔ေျမ အားခြန္ညီညာ စုုကာ ကြယ္ကာ တြန္းလွန္မယ္ေလ)

Oh, ye birth-fellow common-men and women Our natural land is beautiful and it ought to be peaceful. Let us unite out of our common (oppressed) plight. Let us fight for our collective rights.

( မရမ္လုုရာေရ……..ေခါန္နန္ဆင္ေရ……….ဆြမ္မလြတ္ ရိုုင္ဂ်ာေရ ) Oh Maran Lu Ra and Hkawn Nan Tsin, may you both rest in peace!

Maran Lu Ra and Hkawn Nan Tsin are the two Kachin Baptist volunteer teachers who were gang-raped and brutally murdered by Myanmar Army troops in Shan State on the night of 19 or 20 January this year.0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.